Flash banner

2018-12-11 16:42:00
bjshuiye
原创
406

Nelumbo nucifera,国家二级重点保护水生野生植物,被子植物门,双子叶植物纲,睡莲科,睡莲科,广泛分布在亚热带和温带地区。

发表评论
评论通过审核后显示。