Flash banner

水蕨属

2018-12-11 16:44:00
bjshuiye
原创
302

水蕨属 Ceratopteris spp.,国家二级重点保护水生野生植物,蕨类植物门,薄囊蕨纲,水蕨科,我国有2种水蕨:有2种水蕨和粗梗水蕨,主要分布于安徽、湖北、江苏等地区。

发表评论
评论通过审核后显示。